Friese Kunstroute | Friesland

Nieuws

Is it keunst, keunstsinnich as in keunst om nei te harkjen?

« Terug naar overzicht

 
Dat kin jo sels beoardiele op snein 27 Maaie fan 14 oant 16 oere.
Dan stiet it frouljus popkoar Blinder û.l.f. Baukje Hoogstins te sjongen yn de Hervormde Tsjerke yn Winsum.
Dizze middei sille wy jim bekinde popsongs, jazznûmers as in stik út in musikal oan jim hearre litte.
 
Efkes in pypskoft yn de route dwaan…..kom dan del by ús yn Winsum!