Friese Kunstroute | Friesland

Kunstenaars

Pop- en musicalkoor

koorzang

Expositieadres: Tsjerkebuorren 1 te Winsum

IS IT KEUNST, KEUNSTSINNICH AS IN KEUNST OM NEI TE HARKJEN?

Dat kin jo sels beoardiele op snein      14 Maaie fan 14 oant 16 oere.
Dan stiet it frouljus popkoar Blinder û.l.f. Baukje Hoogstins te sjongen yn de Hervormde Tsjerke yn Winsum.
Dizze middei sille wy jim bekinde popsongs, jazznûmers as in stik út in musikal oan jim hearre litte.
Efkes in pypskoft yn de route dwaan.... kom dan del by us yn Winsum!

 

 

« Terug naar overzicht